Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu nghe các báo cáo tóm tắt tổng kết 05 năm công tác xây dựng Đảng (2021 - 2025) và báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Xem thêm: Choáng ngợp trước khối tài sản cực 'khủng' của Hoàng Thùy Linh ở tuổi 36

05 năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, các văn bản của Trung ương nghiêm túc, chất lượng, góp phần tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái phát biểu khai mạc hội nghị.

Chỉ đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung triển khai, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào Khmer. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về các vụ việc đang được dư luận trên địa bàn tỉnh quan tâm, giúp người dân có nhiều thông tin và hiểu đúng về sự việc, không để đối tượng xấu lợi dụng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng thông qua báo cáo tóm tắt về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo công khai bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, trước hết là của người đứng đầu để đảng viên, đoàn viên và Nhân dân giám sát. Xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết kiểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện. Các cấp ủy, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để xác định giải pháp, mục tiêu, lộ trình thực hiện. Qua thời gian tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả từ năm 2015 - 2021 đã tinh giản được 1.395/23.444 người, chiếm tỷ lệ 5,95% so với số biên chế được giao năm 2015. Về giảm biên chế, năm 2015, toàn tỉnh đã giảm 3.252 người, đạt tỷ lệ 13,87% so với biên chế được giao.

Củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Đồng chí Huỳnh Công Lập, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành thảo luận về công tác xây dựng Đảng 05 năm qua trên địa bàn huyện Châu Thành.

Các cấp ủy Đảng tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng thời, cụ thể hóa ban hành Quy định số 3286-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt” để triển khai thực hiện.

Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, thống nhất với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Cấp ủy các cấp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện hàng năm.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình xem xét, kết nạp quần chúng vào Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đúng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo công tác thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ Khối.

Thực hiện quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 2533-QĐ/TU thể hiện rõ việc phân cấp về công tác cán bộ và quy trình công tác cán bộ.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, quy hoạch cấp ủy mới đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên gắn với triển khai thực hiện tốt Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo về số lượng, cơ cấu, tỷ lệ nữ, dân tộc theo quy định.

Xem thêm: Huyền bí 'quái thú' 30.000 tuổi cuộn tròn như quả bưởi

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo triển khai kịp thời các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn, thông báo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Qua triển khai, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về trị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng

Đại tá Huỳnh Văn Thình, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh thảo luận về công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận. Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện. Định kỳ nghe Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo tình hình hoạt động, tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa kịp thời các văn bản của Trung ương và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và tự kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị xử lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với 65 tổ chức đảng và 62 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đúng theo quy định.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam kiến nghị một số nội dung về công tác thi hành Điều lệ Đảng.

Tỉnh ủy thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các đồng chí cấp ủy viên phát huy vai trò, trách nhiệm vào sự lãnh đạo của tập thể, trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch và quy chế làm việc của cấp ủy đề ra.

Đổi mới phương thức xây dựng nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, bảo đảm thiết thực, ngắn gọn, phân công cụ thể trách nhiệm, quy định rõ thời hạn hoàn thành. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Đảng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra về công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái; thường xuyên thực hiện tốt các khâu về xây dựng đội ngũ cán bộ; quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết có liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phân cấp, phân quyền; kiểm tra, giám sát; kiểm soát quyền lực...

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương tuyên dương sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Qua 15 năm triển khai, thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), căn cứ vào các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được Trung ương ban hành. Qua từng năm, từng nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng vào quy chế làm việc của Tỉnh ủy, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Điều lệ Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các Huyện ủy và tương đương thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng. Kịp thời chỉ đạo, sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm các quyền và nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Nhiều nơi đã làm tốt việc phân công cấp ủy viên theo dõi, phụ trách địa bàn, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. 100% chi bộ ấp, khóm đều có phân công đảng viên theo dõi, phụ trách hộ gia đình. Toàn tỉnh đã kết nạp 23.474 đảng viên, tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng. Các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt lệ hàng tháng đảm bảo 03 tính chất.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị: các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc xây dựng Đảng và các quy định của Đảng. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp ủy, chính quyền, thực hiện đúng quy chế, quy định, sâu sát cơ sở, sát Nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị; đổi mới việc ban hành nghị quyết, chương trình hành động, của các cấp ủy và của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng.

Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

Phát huy vai trò giám sát của HĐND; vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; cấp ủy cấp tỉnh tiếp tục tham dự sinh hoạt với chi bộ, chi, tổ hội ấp, khóm; phụ trách địa bàn huyện, xã; cấp huyện phân công cấp ủy phụ trách ấp, khóm, đảng viên phụ trách hộ gia đình, khu dân cư để gắn bó mật thiết với Nhân dân truyền đạt chủ trương, chính sách và nắm chắt tình hình ở cơ sở.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác sau kiểm tra, giám sát, thanh tra. Các cấp ủy, tổ chức đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, chủ động, quyết liệt hơn trong công tác tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng được hiệu quả cao nhất.

Tin, ảnh: SƠN TUYỀN