Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm: Khánh Sơn: Phát huy di sản văn hóa trong cộng đồng

Xem thêm: TP HCM đưa Liên hoan múa rối và nhạc kèn thành sự kiện văn hóa thường niên